Tag Archives: độ dày lớp mực trong in ấn

Yếu tố ảnh hưởng đến sự truyền mực trong in ấn

Yếu tố ảnh hưởng đến sự truyền mực trong in ấn

1. Độ tách dính của mực (độ sệt) Nếu như độ sệt của lớp mực thứ 2 cao hơn độ sệt của lớp mực in trước đó sẽ dẫn đến hiện tượng truyền mực ngược, tức là một ít mực