Tag Archives: Thám hoa Lương Như Hộc

Lịch sử của ngành in ấn Việt nam

Lịch sử của ngành in ấn Việt nam

Thám hoa Lương Như Hộc (Lương Nhữ Học) (1420 – 1501), tự Tường Phủ, hiệu Hồng Châu, là danh sĩ, quan nhà Hậu Lê. Ông là người hai lần làm sứ giả sang Trung Quốc và đã có công truyền